Medlem av Det Danske Reisegarantifondet nr. 2829
Skriv til oss på: info@flamingotours.no
Ring til oss på tlf. 21955827
MENY

Reisebetingelser

Standard betingelser for pakkereiser

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom reisebyrå Flamingo Tours ApS (i det følgende reisebyrået),
og kunder (i det følgende kunden), som kjøper en pakkereise.

Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven.

Standard betingelser for pakkereiser

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom reisebyrå Flamingo Tours ApS (i det følgende reisebyrået),
og kunder (i det følgende kunden), som kjøper en pakkereise.

Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven.

Inngåelse av avtale

1. Inngåelsen av avtale
En avtale om kjøp av en pakkereise mellom kunden og reisebyrået er inngått og er bindende for begge parter når tilbudet er akseptert av kunden.
 
Tilbudet ansees som akseptert av kunden når betaling av depositum for reisen er foretatt.
 
Reisebyrået fremsender et skriftlig tilbud til kunden sammen med de vanlige betingelsene. Kunden aksepterer skriftlig tilbudet innen utløp av tilbudets frist. Dersom kunden ikke aksepterer tilbudet innen fristen, er reisebyrået ikke lenger bundet av tilbudet.
 
2. Reisedokumenter
Reisebyrået fremsender, etter inngåelse av avtalen, reisedokumentene (eksempelvis et reisebevis, en ordrebekreftelse, en faktura og/eller en reiseplan) til kunden. 
 
Fremsendelse av reisedokumenter og annen korrespondanse mellom kunden og reisebyrået, herunder endringer av pakkereisen, foregår på den opplyste postadressen eller e-postadressen mottatt fra kunden ved bestillingstidspunktet. Kunden er dessuten forpliktet til å oppgi kontaktinformasjoner som er nødvendige for at reisebyrået kan kontakte kunden både før og under reisen.
 
Kunden har plikt til å gjennomgå de fremsendte reisedokumenter og «reiseinfo» (se avsnitt 4.3.) ved mottakelse og straks reagere overfor reisebyrået hvis informasjonene ikke er i overensstemmelse med avtalte.

Kundens generelle plikter

1. Pass, visum og vaksinasjoner
Kunden må ha et gyldig pass, som er gyldig i minimum seks måneder ved reisens avslutning, og de nødvendige dokumenter for reisen, herunder visum og bevis for påkrevde vaksinasjoner.
 
Reisebyrået opplyser ved inngåelse av avtalen kunden om pass og visumkrav og øvrige nødvendige dokumenter og forhold for gjennomføring av reisen. For noen land gjelder det særlige regler for inn- og utreise. Hvis dette er tilfellet vil dette fremgå av avtalen. Kunden kan ta kontakt til reisebyrået for ytterligere informasjon om disse reglene.
 
Reisebyråets informasjoner om pass og visumkrav til kunden tar utgangspunkt i reglene for norske statsborgere. Hvis kunden ikke har norsk pass eller har dobbelt statsborgerskap, må kunden gjøre reisebyrået oppmerksom på dette slik at kunden kan få den korrekte rådgivning og veiledning, herunder henvisning til relevante myndigheter. Se i denne sammenheng blant annet Utenriksdepartementets nettside og Folkehelseinstituttets nettsted.
 
2. Deltakerantall
Dersom gjennomførelse av reisen er betinget av minimum antall deltakere, vil dette fremgå av tilbudsmaterialet fra reisebyrået. Det vil samtidig fremgå hvor mange antall deltakere det som minimum må være for at reisen gjennomføres og når dette antall senest skal være oppnådd før reisens begynnelse. 
 
Hvis det nødvendige antall deltakere ikke oppnås før det angitte tidspunktet, kan reisebyrået ansvarsfritt avlyse reisen. Kunden får i slike tilfeller alle innbetalte beløp refundert.
 
3. Navn på reisedokumenter
Kunden er ansvarlig for at navnene som fremgår på reisedokumenter og i reservasjoner er identiske med kundens fulle navn som det fremgår av passet. Hvis kunden blir oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass må kunden straks gi beskjed om dette til reisebyrået, som vil prøve å korrigere feilen. Hvis uoverensstemmelsen beror på kundens forhold, vil utgifter forbundet med dette avholdes av kunden. Hvis endringer ikke er mulig kan kunden ikke holde reisebyrået ansvarlig.
 
4. Rettidig fremmøte
Dersom flybilletter er en del av pakkereisen må disse benyttes i korrekt rekkefølge. Hvis ikke kunden anvender flybillettene i korrekt rekkefølge, vil flyselskapet kansellere resterende flystrekninger. Kunden kan derfor ikke bare bruke enkelte strekninger av flyreisen,f.eks. kan kunden ikke bare benytte seg av hjemreisen.
 
Kunden må ha avsluttet en eventuell innsjekk i overensstemmelse med de angitte tidspunkter i reiseplanen. Dette gjelder både innsjekk på ut- og hjemreisen. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre oppmerksom på seg selv i innsjekkingskøen, hvis kunden kan forutse at denne ikke rekker å avslutte innsjekk før de opplyste tidspunktene.
 
Kunden må holde seg informert om hjemreisetidspunkter/avreisetidspunkterved, i god tid innen avreise/hjemreise å orientere seg om det er foretatt eller annonsert endringer av avreisetidspunkt/hjemreisetidspunkt i forhold til det som står i reisedokumentene. Kunden må løpende holde seg oppdatert om avgangssteder og tider for de inkluderte transportmidler. Dette kan f.eks. skje ved straks etter ankomst til en flyplass å holde øye med oversiktsskjermer og ta kontakt til flyplasspersonalet ved tvil om hvilke terminaler eller gater flyet avgår fra. Terminal- og gateendringer skjer ofte og er utenfor reisebyråets kontroll.
 
5. Ordensbestemmelser
Kunden må rette seg etter de ordensbestemmelser, som gjelder for alle pakkereisens underleverandører, f.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler etc.
 
6. Manglende etterlevelse
Overholder kunden ikke kravene til pass, visum eller vaksinasjoner, angivelse av korrekt navn på reisedokumenter eller gjennomgang av dette, reglene om rettidig fremmøte og ordensbestemmelser, kan kunden ikke gjøre krav gjeldende hverken mot reisebyrået, formidleren eller underleverandøren til pakkereisen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tap, som den manglende etterlevelse av kundens generelle plikter medfører.

Pris og betaling

1. Pris
Reisens pris er den såkalte «totalpris», som innebærer at den omfatter samtlige nevnte ytelser i programmet eller avtalen.
 
På destinasjonene kan det forekomme oppkrevning av lokale gebyrer, entreer og avgifter som det ikke er mulig å oppkreve ved inngåelse av avtalen, ettersom disse betalinger relaterer seg direkte til lokale regler, eller til forbruk av ekstra ytelser i tillegg til hva som fremgår av avtalen. 
 
Hvis ikke annet er anført, er prisen på reisen pr person basert på innkvartering i delt dobbeltrom. Benyttes innkvarteringen alene av én person vil dette oftest medføre oppkrevning av tillegg for enkeltrom – uansett om dette skjer etter inngåelse av avtalen, eller som konsekvens av en etterfølgende uforutsett hendelse, herunder sykdom hos en medreisende.
 
2. Betaling
Dersom kunden ikke overholder sin del av avtale i forhold til betaling, har reisebyrået rett til å kansellere avtalen. I slike tilfeller har reisebyrået rett til betaling av beløpet kunden ville miste etter reglene i avsnitt 6.2, såfremt kunden avbestilte reisen på dagen for den manglende betaling.

Produktet

1. Tilslutningsreiser
Reisebyrået er alene ansvarlig for en tilslutningsreise, hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del av pakkereisen, eller bestilt som en særavtale av kunden gjennom reisebyrået. Med tilslutningsreise forståes transport av kunden fra/til det stedet der pakkereisen påbegynnes og avsluttes.
 
2. Avbestillings- og reiseforsikring
Reisebyrået gir, før inngåelse av avtalen, kunden informasjon om muligheten for å tegne avbestillings- og reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne tilstrekkelig forsikringsdekning.

Endringer av den inngåtte avtalen

1. Overdragelse av pakkereisen
Kunden kan overdrage rejsen til en anden person mod et gebyr, som varierer fra rejse til rejse. Meddelelse om overdragelse skal ske til rejsebureauet senest 7 dage inden rejsens påbegyndelse. Beskjed etter dette tidspunktet medfører at kunden mister retten til å overdra pakkereisen.
 
Overdragelse kan kun skje, hvis den personen pakkereisen overdras til, oppfyller de nødvendige betingelser som reisebyrået har satt ved bestillingen av reisen. Dette omfatter blant annet pass, visum og sunnhetsmessige krav.
 
Adgang til overdragelse av pakkereisen kan helt eller delvis begrenses av reisebyrået dersom overdragelsen ikke er mulig som følge av underleverandørenes vilkår. I den forbindelse henledes kundens opmærksomhed på, at langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt. Indeholder pakkerejsen en sådan type flybillet, vil prisen for flybilletten gå tabt, såfremt en rejse ønskes ændret efter bestilling.
Kunden og den personen, som pakkereisen er overdratt til, hefter solidarisk for betalingen av eventuelle restbeløp og omkostninger som følge av overdragelsen.
 
2. Prisendringer
Reisebyrået kan etter avtalens inngåelse foreta endringer i den avtalte prisen for pakkereisen, dersom det skjer endringer i:
• Transportomkostninger, herunder brennstoffpriser
• Skatter og avgifter eller gebyrer for disse tjenesteytelsene som flyplass-, havne-,landings- eller statsavgifter
• Valutakurser som anvendt ved beregning av prisen for den pågjeldende pakkereisen
 
Reisebyrået meddeler kunden om prisforhøyelser snarest mulig etter dette er besluttet. Prisen kan maks forhøyes med 10% av pakkereisens pris og senest 20 dager innen avreise. Hvis forhøyelsen er mer enn 10% av pakkereisens pris, vil kunden være berettiget til vederlagsfritt å heve kjøpet.
 
3. Kundens endringer av pakkereisen
Dersom kunden ønsker å foreta endringer i pakkereisen må denne ta kontakt til reisebyrået snarest mulig. Hvis det er mulig for reisebyrået å endre pakkereisen må kunden avholde de ekstrautgiftene som endringene medfører. Reisebyrået er ikke forpliktet til å foreta endringer i pakkereisen.
 
Dersom kunden ønsker å foreta endringer og dette ikke er mulig, ansees endringene som en avbestilling av pakkereisen, jf. Aasnitt 6.2, og dermed en ny bestilling. 
 
4. Reisebyråets endringer av pakkereisen
Det kan forekomme endringer i overnattingsstedene som er oppført i kundens tilbud. Ved endringer vil reisebyrået bestille andre hoteller med tilsvarende eller bedre standard.
 
Hvis reisebyrået blir nødt til å avlyse reisen eller ikke kan gjennomføre reisen som avtalt, informeres kunden om dette snarest og kunden blir samtidig opplyst om sine rettigheter.
 
Hvis reisebyråets endringer i avtalen er vesentlige eller hvis reisen avlyses uten at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheter:
• Kunden kan heve avtalen og få tilbakebetalt beløp som er innbetalt i henhold til avtalen. ELLER Kunden kan delta i en annen pakkereise etter eget valg, dersom reisebyrået uten uforholdsmessige omkostninger eller tap kan tilby dette.
• Kunden må underrette reisebyrået om sitt valg innenfor rimelig tid etter at beskjeden om endringer er mottatt av kunden. Velger kunden å delta i en pakkereise av høyere verdi må kunden betale prisforskjellen. Har pakken en mindre verdi end den opprinnelige reisen, må reisebyrået tilbakebetale kundens prisforskjell.

Avtalens opphør

1. Angrerett
For kjøp av pakkereiser gjelder det ingen angrerett, jf. forbrukeravtalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 og § 1 stk. 4 nr. 4, som unntar personbefordring fra forbrukeravtalelovens anvendelsesområde.
 
2. Avbestilling av pakkereisen
Angrerett: For kjøp av pakkereiser er det ingen angrerett, jf. forbrukeravtalelovens § 2, nr. 4. Med mindre annet er påført fakturaen, er følgende avbestillingsregler gjeldende:
• Ved avbestilling etter endelig bekreftelse og innbetaling av depositum, går dette tapt
• Ved avbestilling 100-60 dager innen avreise oppkreves 70 % av reisens pris
• Ved avbestilling senest 59 dager innen avreise går hele reisens pris tapt
 
3. Avbestilling i tilfelle av krigshandlinger mm.
Kunden kan gratis avbestille en pakkereise, hvis det innenfor et tidsrom av 14 dager før påbegynnelsen av reisen på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smittsomme sykdommer eller andre likestillende begivenheter.
 
Reisebyrået følger UDs anbefalinger og en gratis avbestilling krever derfor at UD fraråder turistreiser til landet.
 
For rundreiser gjelder det at kunden alene har rett til å avbestille den del av pakkereisen, som foregår i det frarådde området. Hvis denne delen av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har kunden imidlertid rett til helt å avbestille reisen.

Mangler og reklamasjon

Dersom det etter reisen begynnelse blir konstatert en mangel – underveis eller på reisemålet - må kunden straks etter konstateringen reklamere over mangelen til reisebyrået, eventuelt byråets representant på reisemålet, eller til en underleverandør. Hvis reisebyråets representant eller underleverandør ikke kan eller vil avhjelpe eller ikke etter kundens oppfattelse avhjelper tilfredsstillende, må kunden reklamere direkte overfor byrået.
 
Hvis kunden ikke reklamerer som beskrevet over, mistes retten til etterfølgende å gjøre oppmerksom på mangelen og rette krav mot byrået.

Begrensninger i reisebyråets erstatningsansvar

Flyselskapene har direkte ansvar for transportens korrekte gjennomføring etter Warszawa- og Montreal-konvensjonene, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 og Luftfartsloven.
 
Reisebyrået begrenser sitt ansvar til de på enhver tid gjeldende beløpsgrenser, som fremgår av Warszawa- og Montreal-konvensjonene (luftbefordring), Athen-konvensjonen og EU Forordning 392/2009 (befordring til sjøs) og COTIF-konvensjonen og EU Forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Reisebyråets erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløpet, som gjelder for de transporter,  som har direkte ansvar for befordringen. 
 
Den gjeldende SDR-kurs (XDR) finner du på Norges Banks hjemmeside.
 
Begrensningene på den maksimale erstatning etter Warszawa- og Montreal-konvensjonene er satt til:
• Ved en passasjers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR – dersom luftfartselskapet kan godtgjøre at det ikke har handlet uaktsomt eller utvist ukorrekt oppførsel
• Ved skader, som skyldes forsinkelse av persontransport: 4.694 SDR
• Ved ødeleggelse, bortkomst, skadeverk eller forsinkelse av bagasje: 1.131 SDR
 
Begrensningene på den maksimale erstatningen etter Athen-konvensjonen og EU Forordningen 392/2009 er satt til:
• Ved en passasjers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt etter tilskadekomstens årsak og transportørenes utviste skyld
• Ved ødeleggelse, bortkomst eller skadeverk av håndbagasje: 2.250 SDR
• Ved ødeleggelse, bortkomst eller skadeverk av kjøretøyer, herunder bagasje i eller på kjøretøyet: 12.700 SDR – transportøren er bare ansvarlig for skade forvoldt på grunn av feil fra dennes side
• Ved ødeleggelse, bortkomst eller skadeverk av annen bagasje enn håndbagasje og kjøretøyer: 3.375 SDR
Såkalte «verdigjenstander» erstattes ikke etter regelsettene.
 
Begrensningene på den maksimale erstatningen etter COTIF-konvensjonen og EU Forordning 1371/2007 er satt til:
• Ved passasjerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
• Ved tap av eller skade på gjenstander: 1.400 SDR
• Ved helt eller delvist tap av et kjøretøy: 8.000 SDR
• Ved skade på gjenstander etterlatt i kjøretøyet: 1.400 SDR – transportøren har bare ansvar for skade forvoldt på grunn av feil fra dennes side.

Reklamasjoner etter avsluttet reise

Krav om erstatning, forholdsmessig avslag på reisens pris (kompensasjon eller ulempegodtgjørelse) som følge av feil eller mangler, som korrekt er reklamert og sikkert er avhjulpet av reisebyrået, skal innenfor rimelig tid etter avsluttet reise fremsettes for reisebyrået. I motsatt fall mister kunden retten til å gjøre krav mot byrået.

Verneting og lovvalg

Kan enighet om et erstatningskrav og/eller -beløp mv. ikke oppnåes ved klage til reisebyrået eller formidleren, kan kunden innbringe klagen for pakkereisenemnda.
 
Alle tvister og uoverensstemmelser, som oppstår eller utspringer av en gitt avtale, som ikke kan løses mellom partene alene eller ved pakkereisenemda, må, hvis partene ønsker å innbringe saken, anlegges ved de danske nasjonale domstoler til endelig avgjørelse og vil være underlagt dansk rett.

"Flamingotours framstår som en ryddig, seriøs og knallproff aktør i en jungel av aktører. Takk for god hjelp så langt!"

- Tom Wangerud

"Hadde en helt fantastisk tur i regi av Flamingo Tours. Utrolig profesjonelt og seriøst opplegg som gjorde denne turen til en drømmereise."

- Per Erik Mørch

"Synes dere er heldige som kan jobbe med dette produktet og gi mennesker denne opplevelse for livet. Kommer gjerne tilbake til dere for neste reise."

- Trine Eriksen

"Tusen takk til Flamingotours som lagde den perfekte ferie for oss! Opplevelser - innenfor kultur, historie og natur, fulgte som perler på en snor."

- Hege Boman Grundekjøn