Vi bruker informasjonskapsler til statistikk og målrettet markedsføring. Hvis du klikker videre på siden, aksepterer du at det blir satt informasjonskapsler til disse formålene. Les mer
Medlem av Det Danske Reisegarantifondet nr. 2829
Skriv til oss på: info@flamingotours.no
Ring til oss på tlf. 21955827
MENY
Massevis av flamingoer sett i nærheten

Reisebetingelser

Standard betingelser for pakkereiser

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom reisebyrå Flamingo Tours ApS (i det følgende reisebyrået),
og kunder (i det følgende kunden) som kjøper en pakkereise.

Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven.

Standard betingelser for pakkereiser

Betingelsene regulerer avtaleforholdet mellom reisebyrå Flamingo Tours ApS (i det følgende reisebyrået),
og kunder (i det følgende kunden) som kjøper en pakkereise.

Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven.

Inngåelsen av avtale

1. Inngåelsen av avtale
En avtale om kjøp av en pakkereise mellom kunden og reisebyrået er inngått og bindende for begge parter når tilbudet er akseptert av kunden.

Tilbudet aksepteres av kunden når betaling av depositum for reisen er foretatt.

Reisebyrået fremsender et skriftlig tilbud til kunden sammen med de vanlige betingelsene. Kunden aksepterer skriftlig tilbudet innen utløp av tilbudets frist. Såfremt kunden ikke aksepterer tilbudet innen fristen, er reisebyrået ikke lenger bunnet av tilbudet.

2. Reisedokumenter
Reisebyrået fremsender etter inngåelse av avtalen, reisedokumentene (eksempelvis et reisebevis, en ordrebekreftelse, en faktura og/eller en reiseplan) til kunden. 

Fremsendelse av reisedokumenter og annen korrespondanse mellom kunden og reisebyrået, herunder endringer av pakkereisen, foregår på den opplyste postadressen eller e-postadressen mottatt fra kunden ved bestillingstidspunktet. 

Kunden er dessuten forpliktet til å oppgi kontaktinformasjoner som er nødvendige for at reisebyrået kan kontakte kunden både før og under reisen.

Kunden har plikt til å gjennomgå de fremsendte reisedokumenter og «reiseinfo» (se avsnitt 4.3.) ved mottakelse, og straks reagere overfor reisebyrået hvis informasjonene ikke er i overensstemmelse med avtalte.

Pris og betaling

1. Pris
Reisens pris er den såkalte «totalpriens» som innebærer at den omfatter samtlige nevnte ytelser, samt obligatoriske skatter, avgifter, gebyrer og/eller tillegg m.m. i programmet eller avtalen.

På destinasjonene kan det forekomme oppkrevning av lokale gebyrer, entreer og avgifter som det ikke er mulig å oppkreve ved inngåelse av avtalen, ettersom disse betalinger relaterer seg direkte til lokale regler, eller til forbruk av ekstra ytelser i tillegg til hva det fremgår av avtalen. 

Hvis ikke annet er anført er prisen på reisen per person basert på innkvartering i delt dobbeltrom. Benyttes innkvarteringen alene av én person vil dette oftest medføre oppkrevning av tillegg for enkeltrom – uansett om dette skjer etter inngåelse av avtalen, eller som konsekvens av en etterfølgende uforutsett hendelse, herunder sykdom hos en medreisende.

 

2. Betaling
Misligholder kunden sin del av avtale i forhold til betaling, har reisebyrået rett til å kansellere avtalen. I slike tilfeller har reisebyrået rett til betaling av beløpet kunden ville miste etter reglene i avsnitt 6.2, såfremt kunden avbestilte reisen på dagen for den manglende betaling.

Produktet

1. Tilslutningsreiser
Reisebyrået er alene ansvarlig for en tilslutningsreise hvis denne er markedsført sammen med hovedarrangementet som en del av pakkereisen, eller bestilt som en særavtale av kunden gjennom reisebyrået. Med tilslutningsreise forstås transport av kunden fra/til det stedet der pakkereisen påbegynnes og avsluttes.

 

2. Avbestillings- og reiseforsikring
Reisebyrået gir før inngåelse av avtalen, kunden informasjon om muligheter for å tegne en avbestillingsforsikring og vilkår for en slik.

Det vil være mulig å tegne en reiseforsikring gjennom reisebyrået.

Kundens generelle plikter

1. Pass, visum og vaksinasjoner
Kunden må ha et gyldig pass som er gyldig i minimum seks måneder ved reisens avslutting, og de nødvendige dokumenter for reisen, herunder visum og bevis for påkrevde vaksinasjoner.

Reisebyrået opplyser ved inngåelse av avtalen kunden om pass og visumkrav, samt øvrige nødvendige dokumenter og forhold for gjennomføring av reisen. For noen land gjelder det særlige regler for inn- og utreise. Hvis dette er tilfellet vil dette fremgå av avtalen. Kunden kan ta kontakt til reisebyrået for ytterligere informasjon om disse reglene. 

Reisebyråets informasjoner om pass og visumkrav til kunden tar utgangspunkt i reglene for norske statsborgere. Hvis kunden ikke har norsk pass, eller har dobbelt statsborgerskap, må kunden gjøre reisebyrået oppmerksom på dette slik at kunden kan få den korrekte rådgivning og veiledning, herunder henvisning til relevante myndigheter. Se i denne sammenheng blant annet utenriksdepartementet og folkehelseinstituttet.

 

2. Deltakerantall
Såfremt gjennomføring av reisen betinges av minimum antall deltakere fremgår dette av tilbudsmaterialet fra reisebyrået. Det vil samtidig fremgår hvor mange antall deltakere det som minimum må være for at reisen gjennomføres, og når dette antall senest skal være oppnådd før reisens begynnelse. 

Hvis det er nødvendige antall deltakere ikke oppnås før det angitte tidspunktet kan reisebyrået ansvarsfritt avlyse reisen. Kunden får i slike tilfeller alle innbetalte beløp refundert.

 

3. Navn på reisedokumenter
Kunden er ansvarlig for at navnene som fremgår på reisedokumenter og i reservasjoner er identiske med kundens fulle navn som det fremgår av passet. Hvis kunden blir oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass må kunden straks meddele dette til reisebyrået som vil prøve å korrigere feilen. Hvis uoverensstemmelsen beror på kundens forhold, vil utgifter forbundet med dette avholdes av kunden. Hvis endringer ikke er mulig kan kunden ikke holde reisebyrået ansvarlig.

 

4. Rettidig fremmøte
Såfremt flybilletter er en del av pakkereisen må disse benyttes i korrekt rekkefølge. Hvis ikke kunden anvender flybillettene i korrekt rekkefølge vil flyselskapet kansellere resterende flystrekninger. Kunden kan derfor ikke bare bruke enkelte strekninger av flyreisen. F.eks. kan kunden ikke bare benytte seg av hjemreisen.

Kunden må ha avsluttet en eventuell innsjekk i overensstemmelse med det i reiseplanen, eller ved annen tydelig anvisning opplyste tidspunkter, og steder for seneste innsjekk på ut- og hjemreisen.  Kunden er ansvarlig for å gjøre oppmerksom på seg selv i innsjekkingskøen hvis kunden kan forutse at denne ikke rekker å avslutte innsjekk før de opplyste tidspunktene.

Kunden må holde seg underrettet om hjemreisetidspunkter/avreisetidspunkter, ved i god tid innen hjemreise/avreise å orientere seg om det er foretatt eller annonsert endringer av hjemreisetidspunkt/avreisetidspunkt i forhold til det som står i reisedokumentene. Kunden må løpende holde seg oppdatert om avgangssteder og tider for de inkluderte transportmidler. Dette kan f.eks. skje ved straks etter ankomst til en flyplass å holde øye med oversiktsskjermer og ta kontakt til flyplasspersonalet ved tvil om hvilke terminaler, eller gater flyet avgår fra. Terminal- og gateendringer skjer ofte og er utenfor reisebyråets kontroll.

 

5. Ordensbestemmelser
Kunden må rette seg etter de ordensbestemmelser som gjelder for alle pakkereisens underleverandører, som f.eks. hoteller, flyplasser, transportmidler etc.

 

6. Manglende etterlevelse
Overholder kunden ikke kravene til pass, visa, eller vaksinasjoner, angivelse av korrekt navn på reisedokumenter samt gjennomgang av dette, reglene om rettidig fremmøte samt ordensbestemmelser, kan kunden ikke gjøre krav gjeldende hverken mot reisebyrået, formidleren, eller underleverandøren til pakkereisen for de følgevirkninger, mangler, gener, eller tap som den manglende etterlevelse av kundens generelle plikter medfører.

Endringer av den inngåtte avtalen

1. Overdragelse av pakkereisen
Kunden kan overdra reisen til en annen person mot et gebyr per person. Beløpet varierer fra reise til reise og tidspunktet den skal overleveres på. Beskjed om overdragelse skal skje til reisebyrået senest 30 dager innen påbegynnelse av reisen. Beskjed etter dette tidspunktet medfører at kunden mister retten til å overdra pakkereisen.

Overdragelse kan alene skje hvis den personen pakkereisen overdras til oppfyller de nødvendige betingelser som reisebyrået har satt ved bestillingen av reisen. Dette omfatter blant annet pass, visum og sunnhetsmessige krav.

Adgang til overdragelse av pakkereisen kan helt eller delvis begrenses av reisebyrået såfremt overdragelsen ikke er mulig som følge av underleverandørenes vilkår. Begrensinger i overdragelsesadgangen vil alltid fremgå tydelig på kundens reisedokumenter. I den forbindelse henledes kundens oppmerksomhet på at langt de fleste flybilletter som inngår i pakkereiser ikke kan endres eller refunderes når de først er bestilt («non refundable»-billetter). Det vil fremgå av kundens reisedokumenter hvis flybilletten ikke kan endres eller refunderes. Hvis pakkereisen inneholder en slik type flybillett vil prisen for flybilletten gå tapt såfremt en reise ønskes endret etter bestilling.

Kunden og den personen til hvem pakkereisen er overdratt, hefter solidarisk for betalingen av eventuelle restbeløp og omkostninger som følge av overdragelsen.

 

2. Prisendringer
Reisebyrået kan etter avtalens inngåelse foreta endringer i den avtalte prisen for pakkereisen, såfremt det skjer endringer i:

Transportomkostninger, herunder brennstoffpriser
Skatter og avgifter, eller gebyrer for disse tjenesteytelsene, som flyplass-, havne-,landings- eller statsavgifter
Valutakurser som anvendt ved beregning av prisen for den pågjeldende pakkereisen

Reisebyrået meddeler kunden om prisforhøyelser snarest mulig etter dette er besluttet. Prisen kan maks forhøyes med 10 % av pakkereisens pris og senest 20 dage innen avreise. Hvis forhøyelsen er mer enn 10% av pakkereisens pris vil kunden være berettiget til vederlagsfritt å heve kjøpet.

Overnattingsstedene som nevnt i programmet kan det forekomme endringer til. Hvis det skjer endringer vil reisebyrået endre til tilsvarende hoteller/lodges av samme standard. 

 

3. Kundens endringer av pakkereisen
Såfremt kunden ønsker å foreta endringer i pakkereisen må denne ta kontakt til reisebyrået snarest mulig. Hvis det er mulig for reisebyrået å endre pakkereisen må kunden avholde de ekstrautgiftene som endringene medfører. Reisebyrået er ikke forpliktet til å foreta endringer i pakkereisen.

Såfremt kunden ønsker å foreta endringer og dette ikke er mulig, anses endringene som en avbestilling av pakkereisen, jf. Avsnitt 6.2, og en ny bestilling. 

 

4. Reisebyråets endringer av pakkereisen
Hvis reisebyrået bliver nødt til å avlyse reisen, eller ikke kan gjennomføre reisen som avtalt, informeres kunden om dette snarest samt opplyses om sine rettigheter.

Hvis reisebyråets endringer i avtalen er vesentlige, eller hvis reisen avlyses uten at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheter:

Kunden kan heve avtalen og få tilbakebetalt beløp som er innbetalt i henhold til avtalen. ELLER Kunden kan delta i en annen pakkereise etter eget valg, såfremt reisebyrået uten uforholdsmessige omkostninger, eller tap kan tilby dette.

Kunden må underrette reisebyrået om sitt valg innenfor rimelig tid etter at beskjeden om endringer er mottatt av kunden. Velger kunden å delta i en pakkereise av høyere verdi må kunden betale prisforskjellen. Har pakken en mindre verdi end den opprinnelige reisen, må reisebyrået tilbakebetale kundens prisforskjell.

Avtalens opphør

1. Angrerett
For kjøp av pakkereiser gjelder det ingen angrerett, jf. forbrukeravtalelovens § 18, stk. 2, nr. 12 samt § 1 stk. 4 nr. 4, som unntar personbefordring fra forbrukeravtalelovens anvendelsesområde.

 

2. Avbestilling av pakkereisen
Angrerett: For kjøp av pakkereiser er det ingen angrerett, jf. forbrukeravtalelovens § 2, nr. 4.

 • Med mindre annet er påført fakturaen, er følgende avbestillingsregler gjeldende:
 • Ved avbestilling etter endelig bekreftelse og innbetaling av depositum, går dette tapt
 • Ved avbestilling 100-60 dager innen avreise oppkreves 70 % av reisens pris
 • Ved avbestilling senest 59 dager innen avreise går hele reisens pris tapt

 

3. Avbestilling i tilfellet av krigshandlinger m.m.
Kunden kan gratis avbestille en pakkereise hvis det innenfor et tidsrom av 14 dager før påbegynnelsen av reisen, på reisemålet, eller i umiddelbar nærhet av dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smittsomme sykdommer, eller andre likestillende begivenheter.

Reisebyrået følger UDs anbefalinger og en gratis avbestilling krever derfor at UD fraråder turistreiser til landet.

For rundreiser gjelder at kunden alene har rett til å avbestille den del av pakkereisen som foregår i det frarådde området. Hvis denne delen av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen har kunden imidlertid rett til helt å avbestille reisen.

Mangler og reklamasjon

Konstateres en mangel etter reisens begynnelse – underveis eller på reisemålet, må kunden straks etter konstateringen reklamere over mangelen til reisebyrået, eventuelt byråets representant på reisemålet, eller til en underleverandør. Hvis reisebyråets representant eller underleverandør ikke kan, eller vil avhjelpe, eller ikke etter kundens oppfattelse avhjelper tilfredsstillende, må kunden reklamere direkte overfor byrået.

Hvis kunden ikke reklamerer som beskrevet over, mistes retten til etterfølgende å pårope mangelen og rette krav mot byrået.

Begrensninger i reisebyråets erstatningsansvar

Flyselskapene har direkte ansvar for transportens korrekte gjennomføring etter Warszawa og Montreal konvensjonene, EU Forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Reisebyrået begrenser sitt ansvar til de på enhver tid gjeldende beløpsgrenser som fremgår av Warszawa og Montreal konvensjonene (luftbefordring), Athen konvensjonen og EU forordning 392/2009 (befordring til sjøs) og COTIF konvensjonen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Reisebyråets erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløp som gjelder for de transporter som har direkte ansvar for befordringen. 

Den gjeldende SDR kurs (XDR) finner du på Norges banks hjemmeside.

 

Begrensningene på den maksimale erstatning etter Warszawa og Montreal konvensjonene er satt til:

 • Ved en passasjers død, eller tilskadekomst: 113.100 SDR – såfremt luftfartsselskapet kan godtgjøre at det ikke har handlet uaktsomt, eller opptrådt ukorrekt oppførsel
 • Ved skader som skylles forsinkelse av persontransport: 4.694 SDR
 • Ved ødeleggelse, bortkomst, beskadigelse, eller forsinkelse av bagasje: 1.131 SDR

 

Begrensningene på den maksimale erstatningen etter Athen konvensjonen og EU Forordningen 392/2009 er satt til:

 • Ved en passasjers død eller tilskadekomst: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt etter tilskadekomstens årsak samt transportørenes utviste skyld
 • Ved ødeleggelse, bortkomst eller beskadigelse av håndbagasje: 2.250 SDR
 • Ved ødeleggelse, bortkomst eller beskadigelse av kjøretøyer, herunder bagasje i eller på kjøretøyet: 12.700 SDR – transportøren er bare ansvarlig for skade forvoldt på grunn av feil fra dennes side
 • Ved ødeleggelse, bortkomst eller beskadigelse av annen bagasje enn håndbagasje og kjøretøyer: 3.375 SDR

Såkalte «verdigjenstander» erstattes ikke etter regelsettene.

 

Begrensningene på den maksimale erstatningen etter COTIF konvensjonen og EU forordning 1371/2007 er satt til:

 • Ved passasjerers død og tilskadekomst: 175.000 SDR
 • Ved tap av eller skade på gjenstander: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvis tap av et kjøretøy: 8.000 SDR
 • Ved skade på gjenstander etterlatt i kjøretøyet: 1.400 SDR – transportøren har bare ansvar for skade forvoldt på grunn av feil fra dennes side.

Reklamasjoner etter avsluttet reise

Krav om erstatning, forholdsmessig avslag på reisens pris (kompensasjon, eller ulempegodtgjørelse) – som følge av mangler som korrekt er reklamert og sikkert er avhjulpet av reisebyrået – skal innenfor rimelig tid etter avsluttet reise fremsettes for reisebyrået. I motsatt fall mister kunden retten til å gjøre krav mot byrået.

Verneting og lovvalg

Kan enighet om et erstatningskrav og/eller – beløp mv. ikke oppnås ved klage til reisebyrået eller formidleren, kan kunden innbringe klagen for pakkereiseankenevnet. 

Alle tvister og uoverensstemmelser som oppstår eller utspringer av en given avtale som ikke kan løses mellom partene alene, eller ved pakkereiseankenevnet, må hvis partene ønsker å innbringe saken, anlegges ved de danske nasjonale domstoler til endelig avgjørelse, og vil være underlagt dansk rett.

"Flamingotours framstår som en ryddig, seriøs og knallproff aktør i en jungel av aktører. Takk for god hjelp så langt!"

- Tom Wangerud

"Hadde en helt fantastisk tur i regi av Flamingo Tours. Utrolig profesjonelt og seriøst opplegg som gjorde denne turen til en drømmereise."

- Per Erik Mørch

"Synes dere er heldige som kan jobbe med dette produktet og gi mennesker denne opplevelse for livet. Kommer gjerne tilbake til dere for neste reise."

- Trine Eriksen

"Tusen takk til Flamingotours som lagde den perfekte ferie for oss! Opplevelser - innenfor kultur, historie og natur, fulgte som perler på en snor."

- Hege Boman Grundekjøn